Lënia da tizé - ordinazion

L ie debujën de scrì ora duc i ciampsc, ora de chëi ulache l ie avisa scrit via che i ie opzionei.

Cun chësc se damandon la cuantità de lënia da tizé che vën dò:


Priejes
  • la lënia da 1 meter de lunghëzza mo da taië y sfënder costa € 32,00 al meter + 10% CVJ; i custimënc de transport ie a cëria di cumpradëures
  • la lënia pronta da tizé de toc da 33 cm de lunghëzza da ji a to nstëss costa € 75,00 al meter + 10% CVJ; i custimënc de transport ie a cëria di cumpradëures - PURTRUEP NIA PLU DA PUDËI AVËI
  • la lënia pronta da tizé de toc da 33 cm de lunghëzza meneda a cësa costa € 85,00 al meter + 10% CVJ; i custimënc de transport ie a cëria dl ChemUN - PURTRUEP NIA PLU DA PUDËI AVËI
cuantità de lenia da tizé damandeda
1 meter njenià da tizé da 33 cm, da ji a to nstëss - PURTRUEP NIA PLU DA PUDËI AVËI
2 metri njeniei da tizé da 33 cm, da ji a to nstëss - PURTRUEP NIA PLU DA PUDËI AVËI
3 metri njeniei da tizé da 33 cm, da ji a to nstëss - PURTRUEP NIA PLU DA PUDËI AVËI
4 metri njeniei da tizé da 33 cm, da ji a to nstëss - PURTRUEP NIA PLU DA PUDËI AVËI
1 meter njenià da tizé da 33 cm, menà a cësa - PURTRUEP NIA PLU DA PUDËI AVËI
2 metri njeniei da tizé da 33 cm, menei a cësa - PURTRUEP NIA PLU DA PUDËI AVËI
3 metri njeniei da tizé da 33 cm, menei a cësa - PURTRUEP NIA PLU DA PUDËI AVËI
4 metri njeniei da tizé da 33 cm, menei a cësa - PURTRUEP NIA PLU DA PUDËI AVËI
Sëurandata dla lënia

La lënia unirà sëurandata d'instà 2024. Giaterëis pona na email cun l luech ulache sta la lënia. Scencajo che dajëis nia sëura l'adres email, messais damandé dò tl Ufize Cuntabltà dl Chemun de Urtijëi (0471 782008).

Per la lënia njenieda da tizé meneda a cësa ie 2 termins a desposizion: juni 2024 y utober 2024. Preibel cunscidrëde, che per cuestions urganisativs possa chiesc termins mudé mpue.

Preibel dajëde sëura pra ciun termin che la lënia dëssa vester metuda a desposizion o meneda a cësa:

njenieda de Juni 2024
meneda de Utober 2024 - NIA PLU DESPONIBL (partides da ji a to nstëss)
Segurëza di dati
Segurëza di dati

LAD